Kotva
Nepřehlédněte
Schůzka rodičů v Mateřské škole
20.8.2020

Schůzka rodičů v Mateřské škole

se bude konat ve čtvrtek 20.8.2020 od 16 hod.

Program:

- seznámení se školním řádem

- organizační pokyny

- seznámení s plánovanými akcemi v novém školním roce

Slavnostní předání vysvědčení
17.6.2020

Vážení rodiče, slavnostní předání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. 2020 od 8:00 hod. Na oběd půjdeme v 11:00 hod. Odpolední družina nebude v provozu. Všichni žáci budou odcházet po předání vysvědčení nebo po obědě.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka školy

Fotografování ZŠ a MŠ
3.6.2020

Vážení rodiče, dne 10. 6. proběhne v ZŠ a MŠ fotografování. V ZŠ od 8:00 hod., v MŠ cca po 9:00 hod.

Ceník:

skupinová 15x20/15x23       35,- Kč

skupinky, jednotlivci 10x15 15,- Kč

 

Žáci, kteří nechodí do školy a mají zájem o fotografování, musí přinést podepsané čestné prohlášení.

Mgr. Veronika Dulínková

Znovuotevření školy od 25. 5. 2020
10.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěli bychom Vás seznámit s postupným znovuotevřením školy podle pokynů MŠMT. Návrat žáků 1. stupně do školních lavic proběhne od 25. 5. 2020.

Na děti zde budou čekat dopolední vzdělávací aktivity, odpoledne aktivity zájmové. K dobrovolné docházce do školy musí rodiče své děti přihlásit nejpozději do 18. 5. 2020 a to oznámením na školní email zs.nemojov@seznam.cz. Pozdější přihlášení nebude akceptováno. Zárověň vás prosím o informaci, zda bude vaše dítě využívat odpolední skupinu (něco na způsob ŠD) a zda máte zájem o stravování ve školní jídelně.

Veškeré informace k průběhu výuky, provozu a organizaci dostanou zákonní zástupci od třídních učitelů prostřednictvím online výuky nebo telefonátu. Probíhající výuka se bude muset přizpůsobit přísným hygienickým podmínkám, které budou povinni dodržovat pedagogičtí pracovníci i žáci. Jakékoliv dotazy můžete směřovat na vedení školy a třídního učitele.

 

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a přeji hodně zdraví. Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka školy.

Čestné prohlášení (Velikost: 268.76 kB)

 

Dočasné uzavření školky v Nemojově
16.3.2020

Dočasné uzavření MŠ v  Nemojově z důvodu epidemiologické situace výskytuCOVID-19

Vážení rodiče,

informujeme Vás o přerušení provozu mateřské školy od 17. 3. 2020 do odvolání. O otevření MŠ vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a zároveň sms zprávou.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V případě potřeby vystavíme a potvrdíme zákonnému zástupci dítěte v kanceláři naší mateřské školy "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka škly

Dočasné uzavření školky v Nemojově
16.3.2020

Dočasné uzavření MŠ v  Nemojově z důvodu epidemiologické situace výskytuCOVID-19

Vážení rodiče,

informujeme Vás o přerušení provozu mateřské školy od 17. 3. 2020 do odvolání. O otevření MŠ vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a zároveň sms zprávou.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V případě potřeby vystavíme a potvrdíme zákonnému zástupci dítěte v kanceláři naší mateřské školy "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka škly

 

 

Mimořádné opatření - uzavření školy a školy
11.3.2020

Dočasné uzavření MŠ v  Nemojově z důvodu epidemiologické situace výskytuCOVID-19

Vážení rodiče,

informujeme Vás o přerušení provozu mateřské školy od 17. 3. 2020 do odvolání. O otevření MŠ vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a zároveň sms zprávou.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V případě potřeby vystavíme a potvrdíme zákonnému zástupci dítěte v kanceláři naší mateřské školy "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka škly

 

 

 
 

 

Vážení rodiče,

     z důvodu vyhlášení MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví k zamezení šíření nemoci COVID-19 se s platností od 11. 3. 2020 ruší výuka v ZŠ Nemojov. Opatření platí do odvolání.

Rodiče žáků do 10 let mají nárok na OŠETŘOVNÉ. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy si můžete vyzvednou ve škole po telefonické domluvě na tel. č. 604 213 558.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka školy

Rozvrhy
Anketa
Informace Tady nic není:-(
Mapa webu
A
A
A

Učební plán ZŠ


                Učební plán dle školního vzdělávacího programu – TVOŘIVÁ ŠKOLA

 

 

 

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

5. roč.

minimální časová dotace

disponibilní hodiny

 Český jazyk

7+1

7+2

7+1

6+1

6+1

33

+6

 Anglický jazyk

0+1

0+1

3

3

3

9

+2

 Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20

+4

 Informatika

 

 

 

0+1

1

1

+1

 Prvouka

2

2

2+1

 

 

6

+1

 Přírodověda

 

 

 

2

2

4

 

 Vlastivěda

 

 

 

1+1

    1+1

2

+2

Hude       Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

 

 Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

 

 Praktické čin.

1

1

1

1

1

5

 

 Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

 

 Týdenní hodinová dotace + disponibilní hodiny

 

18+2

 

18+4

 

21+3

 

22+4

 

 

23+3

 

   102

 

+16

 Celkový týdenní počet hod.

20

22

24

26

26

   118

 

 

 

     Zájmová činnost: dle potřeb žáků a zákonných zástupců škola nabízí zájmovou činnost pro žáky naší školy. Zájmovou činnost řešíme využitím nabídky DDM Jednička, Dvůr Králové nad Labem, taneční skupinou Attitude.

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu

 

Matematika

     Vyučovací předmět Matematika je ve 2. - 5. ročníku posílen o 1 hodinu z volné časové dotace. V rámci předmětu jsou žáci seznamováni s informačními a komunikačními technologiemi a jejich praktickým využitím, seznamováni s výukovými programy ve vlastnictví školy a jejich využíváním. Dále budou využívat tuto hodinu k procvičování látky zábavnou formou.

 

Finanční gramotnost  Učivo  „FINANČNÍ GRAMOTNOST“  zařazeno do učiva matematiky a prolíná s učivem prvouky (1. – 3. třída) a přírodovědy (4. a 5. třída). Jednotlivé učivo se prolíná více výstupy.  Pozná české mince a bankovky.

Učivo:

 • Orientace v základních formách vlastnictví, užívání peněz v běžných situacích - Uvede příklad využití platební karty. 
 • Obchod, služby - Odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu. 
 • Aplikace úloh vyjadřujících situace z běžného života a využití získaného řešení v praxi.  Zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení. 
 • Orientace v základních formách vlastnictví, užívání peněz v běžných situacích. Vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce peněz. 
 • Obchod, služby Porovná své přání a potřeby se svými finančními možnostmi. 
 • Orientace v základních formách vlastnictví, užívání peněz v běžných situacích Sestaví jednoduchý osobní rozpočet.
 • Orientace v základních formách vlastnictví, užívání peněz v běžných situacích.  Objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší (menší) než výdaje. 
 • Aplikace úloh vyjadřujících situace z běžného života a využití získaného řešení v praxi.  Na příkladech objasní rizika půjčování peněz. 
 • Aplikace úloh vyjadřujících situace z běžného života a využití získaného řešení v praxi. Uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti 
 • Orientace v základních formách vlastnictví, užívání peněz v běžných situacích. Vysvětlí, jak reklamovat zboží. 
 • Aplikace úloh vyjadřujících situace z běžného života a využití získaného řešení v praxi. 

 

Český jazyk

     Časová dotace je posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace ve 2. - 5. ročníku.

     V rámci předmětu se realizují průřezová témata Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní výchova a Výchova demokratického občana.

 

Anglický jazyk

     Časová dotace je posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace v 1 a o 1 hodiny ve 2. ročníku.

     V rámci předmětu se budou žáci seznamovat zábavnou formou se základy anglického jazyka.

 

Člověk a jeho svět

     Vzdělávací obor Člověk a jeho svět zahrnuje předmět Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Je posílen ve 4. a 5. ročníku o 1 hodinu z volné časové dotace.   V rámci tohoto předmětu jsou realizována průřezová témata Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana.

 

Dopravní výchova Učivo „DOPRAVNÍ VÝCHOVA“ zařazeno do učiva prvouky (1. – 3. třída) a přírodovědy (4. a 5. třída). Místo kde žijeme, uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy. 

Učivo: 

 • dojde (dopraví se) bezpečně a nejkratší cestou do školy a zpět podle dopravních značek a světelné signalizace
 • charakterizuje nebezpečná místa 
 • poznává nebezpečná místa v okolí školy 
 • Zná a dokáže se vyhnout nebezpečným místům a situacím v okolí školy a svého bydliště
 • uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce, cyklisty - cíleně je používá 
 • seznamuje se v okolí školy s dopravním značením, zná a řídí se dopravními a ochrannými prvky v roli chodce i cyklisty
 • prokazuje v situaci dopravního hřiště bezpečné způsoby chování a jednání v roli cyklisty
 • na dopravním hřišti se chová dle pokynů učitele a dopravního instruktora (chodec) i v roli cyklisty
 • dbá dopravního značení, charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je uplatňuje
 • učí se v dopravních prostředcích ohleduplnému chování vůči spolužákům a ostatním cestujícím i dopravní obsluze
 • v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného chování
 • poznává nové situace a nová prostředí v rámci výletů, exkurzí, vycházek a učí se v nich orientovat Člověk a zdraví
 • rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času 
 • učí se vyhodnocovat nenadálé situace, které ohrožují život člověka, dovede vyhledat místo pro hru a trávení volného času
 • uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
 • umí se chovat jako chodec a dodržuje pravidla silničního provozu- i jako cyklista, dbá dopravních předpisů a bezpečnosti

 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí   Učivo  „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“  je zařazeno do učiva prvouky (1. – 3. třída) a přírodovědy (4. – 5. třída). 

 • Žák určí vhodná místa pro hru a trávení volného času
 • Zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného času, uvede možná nebezpečí i způsoby, jak jim čelit.
 • Vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a trávení volného času a volí odpovídající způsoby ochrany
 • V modelových situacích ohrožení bezpečí označí možná nebezpečí a diskutuje o účinných způsobech ochrany
 • V modelových situacích volí správné způsoby ochrany, přivolání pomoci i pomoci jiným.
 • Při volání pomoci v případě ohrožení zdraví, správný způsob volání na tísňovou linku.
 • Mimořádné události a rizika s nimi spojená, postup v případě ohrožení.
 • Přiměřená reakce na pokyny dospělých
 • Zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi) je zařazeno do učiva prvouky (1. – 3. třída) a přírodovědy (4. – 5. třída) Žák ví, kdy použít čísla tísňového volání.
 • V modelové situaci použije správný způsob komunikace s operátory tísňové linky, dokáže použít krizovou linku a nezneužívá ji
 • Při volání pomoci v případě ohrožení zdraví charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobným, závažným a život ohrožujícím zraněním
 • V modelové situaci určí život ohrožující zranění.
 • Úrazy – dokáže ošetřit drobné úrazy

 

Tělesná výchova

     Do tělesné výchovy je zahrnuta i výuka plavání v 1. – 5. ročníku, která probíhá formou kurzu v krytém bazénu v  Hořicích. Kurz trvá pro každý ročník 20 vyučovacích hodin. Pro žáky 2. a 3. ročníku je kurz plavání povinný. Pro žáky ostatních ročníků je kurz nepovinný.

     V rámci tohoto předmětu jsou realizována průřezová témata Osobnostní výchova.

 

 

Předmět speciální pedagogické péče 

     To, jak bude výuka PSPP organizována, je zcela v kompetenci ředitele školy. Odvíjí se to například od skutečnosti, zda bude poskytováno toto podpůrné opatření více žákům školy a to v podobné oblasti PSPP nebo bude poskytování PSPP dané oblasti jen jednotlivým žákům, od možností personálního zabezpečení výuky, od prostorových podmínek. Zajištění PSPP je možné jak nad rámec celkové povinné časové dotace (nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem) tak v rámci výuky, kdy je časová dotace k realizaci PSPP čerpána z disponibilní časové dotace RUP RVP.