Kotva
Nepřehlédněte
SCHŮZKA RODIČŮ MŠ
25.8.2021

Zahájení školního roku 2021/2021 (Velikost: neznámá)

 

 

se koná ve středu 25.8.2021 od 15.45 hod.

 

Program:

Plán akcí na nový školní rok

Seznámení se „Školním řádem“

Organizace práce s dětmi dle věku

Informace o platbách

 

(Bez přítomnosti dětí a se zakrytými ústy a nosem respirátorem. V případě příznivého počasí se bude schůzka konat na školní zahradě.)

 

Zveme všechny rodiče

RODIČE
22.10.2020

z důvodu přerušení elektrické energie

do mateřské školy ve dnech

5. + 11. listopadu 2020

bude provoz v mateřské škole přerušen.

Tyto dny bude MŠ uzavřena.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
21.8.2020

Slavnostní zahájení

nového školního roku

 2020/2021

 

proběhne v úterý 1. 9. 2020 od 800 – 900 hod. v Základní škole Nemojov

 

      V tento den žáci obdrží rozvrh hodin, pokyny ke stravování na školní rok 2020/2021, přihlášku do školní družiny a další potřebnou dokumentaci.

      Po řádném vyplnění přihlášky do ŠD a odevzdání paní vychovatelce, mohou žáci od 2. 9. 2020 školní družinu využívat v době od 630 – 1600 hod..

 1. 9. 2020 mohou žáci využít dopolední školní družiny a oběda ve školní jídelně. V případě zájmu informujte pedagogy prostřednictvím lístečku. Odchod na oběd v 11:00 hod. V 11:40 hod. ukončení provozu ŠD.

 

Těšíme se na vás!

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní předání vysvědčení
17.6.2020

Vážení rodiče, slavnostní předání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. 2020 od 8:00 hod. Na oběd půjdeme v 11:00 hod. Odpolední družina nebude v provozu. Všichni žáci budou odcházet po předání vysvědčení nebo po obědě.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka školy

Fotografování ZŠ a MŠ
3.6.2020

Vážení rodiče, dne 10. 6. proběhne v ZŠ a MŠ fotografování. V ZŠ od 8:00 hod., v MŠ cca po 9:00 hod.

Ceník:

skupinová 15x20/15x23       35,- Kč

skupinky, jednotlivci 10x15 15,- Kč

 

Žáci, kteří nechodí do školy a mají zájem o fotografování, musí přinést podepsané čestné prohlášení.

Mgr. Veronika Dulínková

Znovuotevření školy od 25. 5. 2020
10.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěli bychom Vás seznámit s postupným znovuotevřením školy podle pokynů MŠMT. Návrat žáků 1. stupně do školních lavic proběhne od 25. 5. 2020.

Na děti zde budou čekat dopolední vzdělávací aktivity, odpoledne aktivity zájmové. K dobrovolné docházce do školy musí rodiče své děti přihlásit nejpozději do 18. 5. 2020 a to oznámením na školní email zs.nemojov@seznam.cz. Pozdější přihlášení nebude akceptováno. Zárověň vás prosím o informaci, zda bude vaše dítě využívat odpolední skupinu (něco na způsob ŠD) a zda máte zájem o stravování ve školní jídelně.

Veškeré informace k průběhu výuky, provozu a organizaci dostanou zákonní zástupci od třídních učitelů prostřednictvím online výuky nebo telefonátu. Probíhající výuka se bude muset přizpůsobit přísným hygienickým podmínkám, které budou povinni dodržovat pedagogičtí pracovníci i žáci. Jakékoliv dotazy můžete směřovat na vedení školy a třídního učitele.

 

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a přeji hodně zdraví. Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka školy.

Čestné prohlášení (Velikost: 268.76 kB)

 

Rozvrhy 2020/2021
Anketa
Informace Tady nic není:-(
Mapa webu
A
A
A

Zápis do 1. třídy od 6. 4 do 16. 4. 2021

Autor: Dulinkova

    Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov 101

Zápis (Velikost: 6.75 MB)

Žádost o přijetí do 1. třídy (Velikost: 29 kB)

Žádost o odklad školní docházky (Velikost: 32 kB)

Zápisový list do 1. třídy (Velikost: 20.89 kB)

Kritéria pro přijetí

 

Zápis do prvního ročníku 2021/2022

se  bude  konat od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021

Informace k zápisu dětí do 1. třídy školního roku 2021/2022

 

Vážení rodiče,

     vzhledem k současné situaci, která nám neumožňuje uskutečnit tradiční návštěvu předškoláků a den otevřených  dveří,  Vám  nabízíme  prohlédnout  si  prostory  naší  školy  individuálně  po  telefonické  domluvě na tel. č. 604 213 558. Rádi vám ukážeme nejen prostory školy, ale i technické vybavení, možnosti práce s dětmi a zodpovíme Vaše případné dotazy.

 

              Níže jsou uvedeny informace k letošnímu zápisu do 1. ročníku včetně doporučení pro rodiče.

 

Podmínky zápisu do 1. ročníku.

Pro školní rok 2021/2022 proběhne zápis od 6. 4. do 16. 4. 2021.

 • Budou zapsány všechny děti, které dovrší k 31. 8. 2021 šest let. Děti narozené po tomto datu budou zapsány předběžně.
 • Zápisu se musí zúčastnit také děti, jimž byla odložena školní docházka. Zákonní zástupci dětí, které v roce  2020/2021  dostaly  odklad, musí  zaslat formuláře  znovu.  Bude  jim přiděleno  registrační  číslo a na formulářích budou zkontrolována vyplněná data. Mohou se přihlásit i ti, kterým  odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Každé dítě dostane při zápisu identifikační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude  zveřejněn  na  webu školy,  na  vstupních  dveřích  školy  a  ve vitríně  na  autobusové  zastávce, po ukončení správního řízení.

 

ZPŮSOB KONÁNÍ ZÁPISU

V daný termín od 6. 4. do 16. 4. 2021 proběhne pouze formální část zápisu, tedy bez přítomnosti dětí formou pouhého doručení žádosti zákonného zástupce dítěte.

 

JAK POSTUPOVAT

Pokud budete žádat o přijetí k základnímu vzdělávání, vyplňte zápisní lístek, žádost o přijetí a doložte kopii rodného listu dítěte buď v digitální, nebo papírové podobě.

 • zápisní lístek
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • kopie rodného listu dítěte v těchto možných podobách:
  • v digitální podobě – sken, fotografie
  • v papírové podobě – prostá kopie

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021, doloží zákonný zástupce 1 vyjádření: Školského     poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022, doloží zákonný zástupce 2 vyjádření: Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného (dětského) lékaře dítěte.

Podává-li žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte jiná osoba, než je zákonný zástupce dítěte, doloží tato osoba prostřednictvím plné moci své oprávnění dítě zastupovat.

 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte žádost o odklad a dodejte potvrzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, a to v době zápisu od 1. do 30. 4. 2021.

 • žádost o odklad povinné školní docházky 
 • příslušná doporučení 

Případná doporučení k odkladu lze dodatečně doložit po domluvě s ředitelkou školy. 

NÁSLEDUJÍCÍ ZPŮSOBY DORUČENÍ DOKUMENTACE

 1. datovou schránkou(naše ID schránky: g6pmduy)

 2. osobně, poštou
 3. vyplnit vytištěný formulář písemně rukou(ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM), podepsat a doručit poštou  na  adresu  školy:  Základní  škola  a mateřská  škola   Josefa  Moravce,  Nemojov, Nemojov 101, 544 61 nebo odnést na OÚ Nemojov zalepenou obálku označenou vlevo nahoře ZÁPIS.

 

 1. Tiskopisy obdržíte od zástupkyně ředitelky p. Pušové s úkoly pro distanční vzdělávání nebo si je

            můžete stáhnout na webových stránkách školy v záložce Zápis do 1. ročníku.

 

 1. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na e-mail: zs.nemojov@seznam.cz

 

 Motivační část zápisu je odložena na 1. týden v červnu 2021, a to v podobě stráveného dopoledne ve škole, kde se přijatí žáci seznámí se školou a pedagogy. Vše se bude odvíjet podle aktuální situace.

 

Příslušné formuláře ke stažení budou k dispozici od 1. dubna 2021.

VĚK DÍTĚTE

 • Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tedy pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015).
 • K zápisu se dostaví i děti, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.
 • Dítě mladší, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku,  může být přijato  k plnění  povinné  školní  docházky  již  v tomto  školním roce, jeli přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ

 • Zákonný  zástupce je  povinen  přihlásit  dítě  k  zápisu  k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 
 • Zákonný  zástupce  dítěte  může  pro  žáka  zvolit  jinou  než spádovou  školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být především kapacita školy. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
 • Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost se podává písemně v době zápisu a musí být doložena  doporučujícím  posouzením  příslušného  školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

 

 

 

Okénko do malotřídní školy Nemojov

     Naše základní škola je malotřídní základní školou se 3 třídami, s 5 postupnými ročníky.         Vyučování probíhá ve třech třídách, ve kterých jsou spojeny dva ročníky. Jeden ročník je vyučován samostatně. Spojení ročníků závisí na počtu žáků. 

 

    Na co se mohou vaše děti těšit?

 

 • Příjemné prostředí – v roce 2018 proběhla částečná rekonstrukce školy, vybudování nové třídy, šatny, WC a vybavení všech tříd novým nábytkem, nový systém vytápění. Přes letní prázdniny plánujeme výměnu podlah ve zbývajících dvou třídách. K výuce často využíváme školní zahradu, lesy, louky, hřiště.

 

 

 • Vybavení školy – ve dvou třídách jsou pylonové tabule, dataprojektor a notebooky, jedna třída  disponuje   interaktivní   tabulí. Všichni   žáci  mají  možnost   pracovat  samostatně  na notebooku. Využíváme výukové programy SILCOM, které jsou k dispozici i při distanční výuce. Škola disponuje moderně zařízenou a vybavenou tělocvičnou. Sportovní náčiní průběžně doplňujeme dle potřeb a návrhů pedagogů i žáků.

 

 

 • Individuální přístup k žákům – výhodou malé školičky je možnost poskytnout žákům individuální přístup. Pedagogové spolu konzultují potřeby žáků a postupy při učení. Snažíme se rodinným zázemím a přístupem docílit prožití úspěchu, a tak motivovat k dalšímu zlepšení.

 

 

 • Projekty

„Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“

 – každý žák obdrží 1x týdně dotované mléko, jogurt nebo jiný mléčný produkt, ovoce nebo zeleninu.

„Sportuj ve škole“ – v rámci ŠD mohou žáci navštěvovat 1x týdně hodinu plnou pohybu, zábavných her a soutěží. Sportovní aktivity jsou zaměřené na fotbal, basketbal, volejbal, florbal, házenou. Cílem těchto hodin je si sport užít a být v pohybu.

„Atletika pro děti do škol“ – prostřednictvím tohoto projektu máme v naší škole zapůjčenou sadu sportovních pomůcek pro hravou atletiku, která je součástí běžných hodin tělesné výchovy.

„Dopravní výchova“ – ve spolupráci s DDM Jednička ve Dvoře Králové n/L. probíhá výuka pravidel silničního provozu, s praktickou jízdou na dopravním hřišti i s možností získání průkazu cyklisty.

Projektové dny – pořádáme projektové dny zaměřené na sport, přírodu, tradice a třídění odpadu. Žáci se během těchto dnů učí pracovat ve skupinách s žáky různých věkových skupin.

Svačinky v přírodě – za příznivého počasí trávíme velké přestávky na školní zahradě.

 • Velikonoční a Vánoční trhy – žáci vyrábí zajímavé výrobky z různých druhů materiálů, které nabízí na trzích ve škole. Za odměnu jezdíme do kina Cinestar v HK. Náklady jsou hrazeny z výtěžku z trhů.

 

Plavecký kurz – vzhledem k tomu, že jsme malá školička, plaveckého kurzu se mohou žáci účastnit každý rok od 1. až do 5. třídy. Ve 2. a 3. ročníku je kurz povinný a plně hrazen školou.

 

 • Školní družina – žáci mohou využívat školní družinu, která je otevřena od 6:30 do 7:30 hod. a odpolední ŠD do 16:00 hod. ŠKOLNÍ DRUŽINA je celoročně zaměřená na lidové tradice, vztahy v kolektivu a všestranný rozvoj osobnosti. Nespornou výhodou je pravidelný pobyt v přírodě. V zimních měsících mohou děti bobovat a věnovat  se zimním radovánkám. Kreativní vyrábění, stolní hry, zpěv a dramatizace pohádek v naší ŠD nechybí. Všechny tyto aktivity rozvíjí přirozenou zvídavost žáků, pozitivní vztahy mezi nimi a vztah k místu, ve kterém žijí.

 

Sportovní odpoledne – v rámci ŠD a projektu „Sportuj ve škole“ s dětmi pořádáme cyklistické výlety, spaní ve škole s programem (soutěže, hry, stezka odvahy..),turistické vycházky na Hájemství, přehradu apod.

 

Kulturní akce a vystoupení pro děti –  navštěvujeme kino  HK, Hankův  dům, účastníme se divadelních představení v MŠ, ve škole probíhají zajímavé programy vedené odborníky např.  bubnování,  návštěva   ornitologa,  kouzelníka,   EVEO - hudebně  naučný  program na třídění odpadu a ochrany přírody.

     

Spolupáce OÚ Nemojov – Dětský karneval, Dětský den, Čarodějnice, Ples ZŠ, Vítání občánků, rozsvícení vánočního stromečku.

 • Soutěže – pravidelně se účastníme soutěží „Šplháme s Jedničkou“, „Matematický klokan“, pěveckých a výtvarných soutěží.

 

 

Spolupráce – Lesy ČR, pan Lokvenc (projektové dny), DDM Jednička, ZŠ Schulzovy sady, Hasiči DK n/L, Policie ČR.

 

 

 • ŠKOLNÍ AKADEMIE na závěr školního roku se můžete těšit na vystoupení žáků plné dramatizace, tance, hudebních vystoupení apod.

 

 

 

         Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s pobytem v naší škole spokojeni,

                                                                      těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

          V Nemojově dne 16. 3. 2021                                                                        Mgr. Veronika Dulínková

                                                                                                                                              ředitelka školy