Kotva
Nepřehlédněte
RODIČE
22.10.2020

z důvodu přerušení elektrické energie

do mateřské školy ve dnech

5. + 11. listopadu 2020

bude provoz v mateřské škole přerušen.

Tyto dny bude MŠ uzavřena.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
21.8.2020

Slavnostní zahájení

nového školního roku

 2020/2021

 

proběhne v úterý 1. 9. 2020 od 800 – 900 hod. v Základní škole Nemojov

 

      V tento den žáci obdrží rozvrh hodin, pokyny ke stravování na školní rok 2020/2021, přihlášku do školní družiny a další potřebnou dokumentaci.

      Po řádném vyplnění přihlášky do ŠD a odevzdání paní vychovatelce, mohou žáci od 2. 9. 2020 školní družinu využívat v době od 630 – 1600 hod..

 1. 9. 2020 mohou žáci využít dopolední školní družiny a oběda ve školní jídelně. V případě zájmu informujte pedagogy prostřednictvím lístečku. Odchod na oběd v 11:00 hod. V 11:40 hod. ukončení provozu ŠD.

 

Těšíme se na vás!

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní předání vysvědčení
17.6.2020

Vážení rodiče, slavnostní předání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. 2020 od 8:00 hod. Na oběd půjdeme v 11:00 hod. Odpolední družina nebude v provozu. Všichni žáci budou odcházet po předání vysvědčení nebo po obědě.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka školy

Fotografování ZŠ a MŠ
3.6.2020

Vážení rodiče, dne 10. 6. proběhne v ZŠ a MŠ fotografování. V ZŠ od 8:00 hod., v MŠ cca po 9:00 hod.

Ceník:

skupinová 15x20/15x23       35,- Kč

skupinky, jednotlivci 10x15 15,- Kč

 

Žáci, kteří nechodí do školy a mají zájem o fotografování, musí přinést podepsané čestné prohlášení.

Mgr. Veronika Dulínková

Znovuotevření školy od 25. 5. 2020
10.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěli bychom Vás seznámit s postupným znovuotevřením školy podle pokynů MŠMT. Návrat žáků 1. stupně do školních lavic proběhne od 25. 5. 2020.

Na děti zde budou čekat dopolední vzdělávací aktivity, odpoledne aktivity zájmové. K dobrovolné docházce do školy musí rodiče své děti přihlásit nejpozději do 18. 5. 2020 a to oznámením na školní email zs.nemojov@seznam.cz. Pozdější přihlášení nebude akceptováno. Zárověň vás prosím o informaci, zda bude vaše dítě využívat odpolední skupinu (něco na způsob ŠD) a zda máte zájem o stravování ve školní jídelně.

Veškeré informace k průběhu výuky, provozu a organizaci dostanou zákonní zástupci od třídních učitelů prostřednictvím online výuky nebo telefonátu. Probíhající výuka se bude muset přizpůsobit přísným hygienickým podmínkám, které budou povinni dodržovat pedagogičtí pracovníci i žáci. Jakékoliv dotazy můžete směřovat na vedení školy a třídního učitele.

 

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a přeji hodně zdraví. Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka školy.

Čestné prohlášení (Velikost: 268.76 kB)

 

Rozvrhy 2020/2021
Anketa
Informace Tady nic není:-(
Mapa webu
A
A
A

Zápis do 1. třídy 7. 4. 2020

Vloženo: 11.3.2020 | Autor: Dulinkova | Zobrazeno: 9098x | Zatím neupraveno

Rozhodnutí o příjetí žáku do 1. ročníku ZŠ a MŠ MUDr. Josefa Moravce (Velikost: 17.62 kB)

 

 

 

Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov 101

 

Zápis do prvního ročníku 2020/2021

se bude konat v úterý 7. 4. 2020 od 8:00 do 14:00 hod.

Informace k zápisu dětí do 1. třídy školního roku 2020/2021

  • S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
  • Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let.
  • K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
  • Předběžně lze zapsat i děti, které dosáhnou věku 6 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 /Zákon č. 561/2004 §36, odst.3/, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínku přijetí dítěte narozeného v období od září do prosince je nutné doložit k žádosti doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte nar. od ledna do června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti doloží zákonný zástupce.
  • U dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, není jejich přítomnost u zápisu bezpodmínečně nutná. Rodiče však jsou povinni škole oznámit, zda dítě do školy, v níž bylo zapsáno, nastoupí školní docházku. Pokud však bylo dítě zapsáno v jiné škole, u zápisu musí být přítomno.
  • Odklad školní docházky. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu od 1. 4. do 30. 4. 2020 kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  • Přijetí dítěte – Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněným seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (seznam bude vyvěšen ve vývěsce na autobusové zastávce, v MŠ Nemojov a na webu školy). Rozhodnutí o nepřijetí (o odkladu) bude zasláno v písemné podobě.

 

         Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s pobytem v naší škole spokojeni,

těšíme se na spolupráci s Vámi.

          V Nemojově dne 11. 3. 2020                             Mgr. Veronika Dulínková

                                                                                          ředitelka školy