Kotva
Nepřehlédněte
SCHŮZKA RODIČŮ MŠ
25.8.2021

se koná ve středu 25.8.2021 od 15.45 hod.

 

Program:

Plán akcí na nový školní rok

Seznámení se „Školním řádem“

Organizace práce s dětmi dle věku

Informace o platbách

 

(Bez přítomnosti dětí a se zakrytými ústy a nosem respirátorem. V případě příznivého počasí se bude schůzka konat na školní zahradě.)

 

Zveme všechny rodiče

RODIČE
22.10.2020

z důvodu přerušení elektrické energie

do mateřské školy ve dnech

5. + 11. listopadu 2020

bude provoz v mateřské škole přerušen.

Tyto dny bude MŠ uzavřena.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
21.8.2020

Slavnostní zahájení

nového školního roku

 2020/2021

 

proběhne v úterý 1. 9. 2020 od 800 – 900 hod. v Základní škole Nemojov

 

      V tento den žáci obdrží rozvrh hodin, pokyny ke stravování na školní rok 2020/2021, přihlášku do školní družiny a další potřebnou dokumentaci.

      Po řádném vyplnění přihlášky do ŠD a odevzdání paní vychovatelce, mohou žáci od 2. 9. 2020 školní družinu využívat v době od 630 – 1600 hod..

 1. 9. 2020 mohou žáci využít dopolední školní družiny a oběda ve školní jídelně. V případě zájmu informujte pedagogy prostřednictvím lístečku. Odchod na oběd v 11:00 hod. V 11:40 hod. ukončení provozu ŠD.

 

Těšíme se na vás!

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní předání vysvědčení
17.6.2020

Vážení rodiče, slavnostní předání vysvědčení proběhne v úterý 30. 6. 2020 od 8:00 hod. Na oběd půjdeme v 11:00 hod. Odpolední družina nebude v provozu. Všichni žáci budou odcházet po předání vysvědčení nebo po obědě.

Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka školy

Fotografování ZŠ a MŠ
3.6.2020

Vážení rodiče, dne 10. 6. proběhne v ZŠ a MŠ fotografování. V ZŠ od 8:00 hod., v MŠ cca po 9:00 hod.

Ceník:

skupinová 15x20/15x23       35,- Kč

skupinky, jednotlivci 10x15 15,- Kč

 

Žáci, kteří nechodí do školy a mají zájem o fotografování, musí přinést podepsané čestné prohlášení.

Mgr. Veronika Dulínková

Znovuotevření školy od 25. 5. 2020
10.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěli bychom Vás seznámit s postupným znovuotevřením školy podle pokynů MŠMT. Návrat žáků 1. stupně do školních lavic proběhne od 25. 5. 2020.

Na děti zde budou čekat dopolední vzdělávací aktivity, odpoledne aktivity zájmové. K dobrovolné docházce do školy musí rodiče své děti přihlásit nejpozději do 18. 5. 2020 a to oznámením na školní email zs.nemojov@seznam.cz. Pozdější přihlášení nebude akceptováno. Zárověň vás prosím o informaci, zda bude vaše dítě využívat odpolední skupinu (něco na způsob ŠD) a zda máte zájem o stravování ve školní jídelně.

Veškeré informace k průběhu výuky, provozu a organizaci dostanou zákonní zástupci od třídních učitelů prostřednictvím online výuky nebo telefonátu. Probíhající výuka se bude muset přizpůsobit přísným hygienickým podmínkám, které budou povinni dodržovat pedagogičtí pracovníci i žáci. Jakékoliv dotazy můžete směřovat na vedení školy a třídního učitele.

 

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a přeji hodně zdraví. Mgr. Veronika Dulínková, ředitelka školy.

Čestné prohlášení (Velikost: 268.76 kB)

 

Rozvrhy 2020/2021
Anketa
Informace Tady nic není:-(
Mapa webu
A
A
A

Informace k zápisu do MŠ

Autor: Dulinkova

Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov

Nemojov 101

Žádost o přijetí do MŠ (Velikost: 29.5 kB)

Zápis dětí do Mateřské školy v Nemojově

 

Koná se z důvodu nouzového stavu a z nařízení vlády ČR pouze bez účasti rodičů a dětí.

          Na webových stránkách: www.zsnemojov.cz najdete tiskopis (žádost o přijetí) k vytištění nebo si ho můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Nemojově. Po vyplnění všech údajů předejte v zalepené obálce buď na Obecní úřad nebo do poštovní schránky u vchodových dveří MŠ v termínu od 2. do 16.května 2021. Přiložte k žádosti kopii rodného listu a kopii očkovacího průkazu, kde je potvrzení  očkování Vašeho dítěte. Potvrzení o očkování nemusí předložit rodič dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání. Na Vámi udané telefonní číslo Vám bude zaslána zpráva o převzetí rozhodnutí a číslo jednací, pod kterým najdete  po 20.květnu 2021 na webových stránkách vyrozumění, zda bylo Vaše dítě přijato.

                        Děti budou přijímány s nástupem od 1. září 2021                          

Dítě bude přijato podle kritérií naší mateřské školy.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  

          Ředitelka Mateřské školy Nemojov stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu  maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

     Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok  (§ 34, odst. 2 Školského zákona)

Kritéria pro přijetí do mateřské školy:

  1. V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě   

         rok před nástupem povinné školní docházky.

         Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,    

         do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního    

         roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku - s trvalým bydlištěm v příslušném školském

         obvodu – obec Nemojov a Starobucké Debrné.

  • V případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3)
  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního    

         roku dosáhnou nejméně 3 let věku – s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu  

         – obec Nemojov a Starobucké Debrné.

  • V případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu

Podpůrná kritéria:

  1. Děti s trvalým pobytem v územním obvodu  Nemojov nebo Starobuckém Debrném.
  2. Děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstarších po   

          nejmladší do počtu volné kapacity školy.

  1. Děti mladší 3 let jsou do MŠ přijímány pouze v případě volné kapacity MŠ a za 

          předpokladu, že zvládnou základní hygienické a sebeobslužné návyky (nemáme     

          podmínky pro přebalování a likvidaci plen dle nařízení OHS).

 

                                                                                         Mgr. Veronika Dulínková

                                                                                                      ředitelka školy