Učební plán ZŠ

          

1.ročník 2.ročník 3.ročník  4.ročník  5.ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny
Český jazyk
8+1 8+1 7+1 6+1 6+1 35 +5
Anglický jazyk
0+1 3 3 3 9 +1
Matematika
4 4+1 4+1 4+1 4+1 20 +4
Informatika
0+1 1 1 +1
Prvouka
2 2 2+1 6 +1
Přírodověda
2 2 4
Vlastivěda
1+1    1+1 2 +2
Hude         Hudební výchova
1 1 1 1 1 5
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7
Praktické čin.
1 1 1 1 1 5
Tělesná výchova
2 2 2 2 2 10
Týdenní hodinová dotace + disponibilní hodiny
19+1 19+3 21+3 22+4  23+3 104 +14
Celkový týdenní počet hod.
20 22 24 26 26    118