Historie MŠ

 Z historie mateřské školy

 

  1. října 1949 byla otevřena mateřská škola v Dolním Nemojově, v budově MNV, kde byla veřejná knihovna a loutkové divadlo. Zapsáno bylo 18 dětí. První učitelkou byla Olga Cermanová ze Dvora Králové nad Labem. Po 14 dnech ji z důvodu nemoci vystřídala p. uč. Háková. MŠ byla součástí národní školy.

Od 2. října 1950 byl zahájen celodenní provoz. Jako učitelka pracuje p. Miluše Čápová a pěstounka Jarmila Čmelíková. MŠ má již kuchyň, kam nastoupila p. Miluše Kotíková.

  1. července 1951 se mateřská škola osamostatnila a správou byla pověřena uč. Miluše Čápová. Od 1. srpna nastoupila učitelka Jarmila Mouchová. Další učitelkou byla Věra Grundová.

Od 5. července 1954 zde pracuje jako ředitelka p. Jituše Krkonošková a jako učitelka p. Šturmová. Pod jejím vedením je zakoupeno nové nádobí do kuchyně, kuchyň vymalována, položeno linoleum a v rámci brigád provedeny nátěry podlah.

Na začátku školního roku 1955/56 získala mateřská škola další dvě místnosti – z jedné je upravena kuchyň, z druhé umyvárna a šatna.

Ve školním roce 1956/57 byla provedena generální oprava mateřské školy – nová venkovní omítka, splachovací záchody, všude bylo instalováno elektrické osvětlení, opraveny hromosvody.

  1. března 1959 p. ředitelka Krkonošková odchází na národní školu v Debrném a do 1. září 1959 pracuje zde jako ředitelka Anna Šmídková z Dubence. Od 1. září nastoupila jako ředitelka p. Jarmila Mouchová a jako učitelka Monika Menerová.

V září 1960 nastoupila jako učitelka Inka Marková, v září 1961 Bartošová Květa.

Na jaře 1960 nastaly ve škole velké úpravy: byla vybourána loutková scéna, místnost byla přepažena a zřízena z jedné části ložnice a druhé jídelna pro žáky ZŠ, kteří do této doby obědvali v místnosti na půdě, kam musely být obědy vynášeny.

V roce 1964 rodiče odpracovaly 200 hodin na úpravě – tatínkové stavěli altánek, káceli staré stromy, maminky zřizovaly záhony. Jak je řečeno v kronice „Udělalo se velký kus práce“.

  1. října 1964 odchází p. Bartošová Květa do Kunčic n. L. Na její místo nastoupila Inka Engelmannová, která o rok později odchází na mateřskou dovolenou na 1 rok a zastupuje ji p. Božena Rejlová.

Od září 1967 pracovní týden končí v pátek a soboty jsou volné. Zbývá více času na odpočinek.

Na podzim 1971 byla vyměněna za provozu školy okna. 12. června 1972 se mateřská škola stěhuje do budovy ZŠ, jelikož bude provedena rekonstrukce a přístavba. Opravy se protáhly až do 19. března 1973 – bylo namontováno nové ústřední topení, nové podlahy, nové sociální zařízení a pro žáky ZŠ přistavěna nová jídelna.

V červnu 1976 se loučí po 13 letech p. Engelmannová a odchází do mateřské školy při Oční léčebně do Dvora Králové n. L.. Nastoupila  p. Ludmila Menclová a 13. června 1977 nastoupila p. Dagmar Hůlková. V této době bylo dostavěna terasa.

V září 1978 nastoupila do MŠ jako učitelka Bezrová Hana. V tomto roce bylo nejvíce zapsaných dětí za 30 let provozu – na začátku školního roku 32, na konci 35 dětí.

  1. srpna 1983 odchází do důchodu po 24 letech práce ve zdejší mateřské škole paní ředitelka Jarmila Mouchová. Jako ředitelka nastupuje Ivana Větrníková.

Ve školním roce 1985/86 byla provedena generální oprava střechy, opraven topný systém, byly zakoupeny nové židličky a lehátka a zaveden telefon.

Ve školním roce 1986/87 nastoupila jako učitelka Martina Holanová. V srpnu 1987 p. ředitelka Ivana Větrníková odchází a přichází p. Kalousová Anna. Byly provedeny další úpravy třídy a herny, aby bylo zajištěno příjemné prostředí pro hru a práci s dětmi – zakoupeny koberce, nové garniže, závěsy, polštářky a deky pro odpočinek na lehátku. 1.8.1988 přichází jako učitelka p. Helena Kloudová. 31.12. 1988 odešla do důchodu školnice Květa Lederová, která zde odpracovala 19 let. V lednu 1989 za ní nastoupila p. Lipertová Zdeňka a pracuje dosud.

V březnu 1989 p, Kotíková Miluše odchází po 38 letech práce v kuchyni MŠ do důchodu. 1.6.1989 nastoupila jako kuchařka Dana Hyková provdaná Vondroušová, která zde pracuje dosud. Pouze, když byla na mateřské dovolené, tak ji zastupovala p. Štěpančičová, p. Richterová ze Dvora Králové n. L. a p. Černá.

  1. listopadu 1992 nastoupila jako učitelka po paní Kloudové, která odchází do důchodu, Pušová Jiřina.V červnu 1993 se konal konkurz na místo ředitelky MŠ. Rozhodnutím konkurzní komise zůstává na mateřské škole jako ředitelka Pušová Jiřina. Jelikož klesl počet dětí, v odpoledních hodinách dohlídává p. školnice Lipertová. Z důvodu opětného zvýšení počtu dětí byla přijata jako nekvalifikovaná učitelka Lipertová Simona.

Z úprav a oprav bylo provedeno: postaven nový altán, zakoupeny nové záclony, zakoupeno nové tělovýchovné nářadí – lavička, kladina, švédská bedna, položeno nové dřevěné obložení kolem pískoviště, zakoupena nová televize, video, kazetový magnetofon.

V lednu 1999 byl pořádán první ples mateřské školy. V březnu 2002 byly dokončeny práce na půdě mateřské školy, kde obecní úřad zřídil tři byty pro občany.

V dubnu 2002 odchází na mateřskou dovolenou p. uč. Trníková S. (Lipertová). Opět dochází z důvodu nižšího počtu dětí k dohlídávání p. školnicí Lipertovou Z.

V lednu 2003 došlo ke sloučení se Základní školou v Nemojově, přešli jsme do právní subjektivity a ředitelkou se stala Mgr. Dulínková Veronika. V létě 2003 byla provedena rekonstrukce kuchyně podle nových hygienických předpisů, zřízena černá kuchyně, úklidová komora a upraveny toalety pro dospělé.

Od 1. června 2004 z důvodu zvýšení počtu dětí byla přijata kvalifikovaná učitelka Danuše Poličanská – zatím pouze na 70%. V létě 2004 byly po dobu uzavření mateřské školy o prázdninách vyměněna okna a vchodové dveře, nahozena nová venkovní fasáda a  položena dlažba na terase.

V červnu 2005 p. uč. Poličanská ukončila studium a odchází do ZŠ jako učitelka a zastupující ředitelka za p. Dulínkovou, která nastupuje na mateřskou dovolenou. 22. srpna 2005 nastupuje  p. uč. Strejčková Jana. Bude pracovat na 80% jako učitelka a na 30% jako vedoucí stravování.

O prázdninách 2005 bylo instalováno nové odsávací zařízení v kuchyni. V září 2006 bylo zapsáno 27 dětí. Úvazek p. učitelky Strejčkové byl zvednut na 100% a byla přijata nová vedoucí stravování p. Trníková Simona.

Od září 2007 zastupuje ředitelku po dobu její mateřské dovolené Pušová Jiřina – uč. mateřské školy. V srpnu 2008 odchází p. uč. Strejčková a nastupuje kvalifikovaná učitelka Klára Pohlová. K 1.9.2008 bylo zapsáno 27 dětí. V tomto školním roce byl zakoupen do kuchyně nový malý sporák. O letních prázdninách 2009 proběhla rekonstrukce umyváren a toalet a p. učitelky ze ZŠ ( p. uč. Mgr. Semeráková S. a vychovatelka Patrová I. ) upravily prostředí dle vlastních návrhů. Třída představuje vesničku a herna louku s broučky a zvířátky. Vše dopadlo výborně, školka dostala nový, moderní a barevně sladěný ráz. Děti se určitě budou cítit v tomto prostředí velmi příjemně. Poděkování patří p. učitelkám ze ZŠ za návrhy a realizaci, zaměstnancům OÚ, kteří se také podíleli na úpravách a celému kolektivu MŠ při dokončovacích pracích. Také byla položena zbývající část zámkové dlažby na příjezdové ploše a tím vznikl velký prostor pro jízdu na kolech, tříkolkách a koloběžkách.

Od září 2011 se navýšila kapacita mateřské školy na 35 dětí, proto se přes prázdniny upravily prostory mateřské školy pro dvě malé třídy. Byly zakoupeny nové stolky a lehátka pro starší děti. Nastoupila nová paní učitelka Mgr. Pavlína Tauchmanová, která bude třetí pedagogickou pracovnicí. Stávající paní učitelka K. Pohlová si doplnila kvalifikaci v bakalářském studijním programu. V průběhu roku odchází na mateřskou dovolenou p. uč. Tauchmanová a p. uč. Pohlová. V říjnu 2011 nastoupila jako učitelka Jelena Fejfarová, která dojíždí z Hajnice.

V únoru 2012 nastoupila do kuchyně jako pomocní síla Laděna Rykrová. Do této doby vypomáhaly pracovnice, které byly zaměstnány pod obecním  úřadem  na veřejněprospěšných pracích. V březnu vypomáhal jako p. uč. Jiří Prouza.Od dubna 2012 zastupuje p. uč. Pohlovou p. Kobosová Zuzana (kvalifikovaná učitelka důchodkyně) . Od července 2012 nastoupila jako vedoucí stravování J. Tulachová.

V srpnu 2012 nastoupila na částečný úvazek p.uč. Mgr. Simona Holanová.

V září 2013 zůstává pedagogické obsazení stejné. Jako vedoucí stravování nastoupila p. Podrazilová Eva.

O prázdninách 2014 bylo z důvodu velkého zájmu o přijetí dětí do mateřské školy vybudováno a zařízeno oddělení pro předškolní děti v budově čp. 124 (odloučené pracoviště). Pedagogické obsazení: Jiřina Pušová, Jiřina Hušková, Bc. Barbora Menclová a Šárka Válcová. Provozní obsazení zůstává stejné.                                                                                                                 V budově mateřské školy čp. 100 byly provedeny tyto úpravy: v kuchyni položena protiskluzová dlažba a zakoupen nerezový dvoudřez. V dětské šatně bylo položeno nové linoleum. Do třídy byla zakoupena nová barevná skříňová sestava.                                                                                   Od 1.9.2014 budou v provozu 3 oddělení, které se budou podle potřeby spojovat ( tři učitelky pracují na 100% úvazek a jedna na 91 % úvazek.

1.září 2015 se vrací po mateřské dovolené Mgr. Klára Pohlová. P. uč. Valcové nebyla již pracovní smlouva prodloužena. V březnu 2016 odchází po 27 letech práce v naší mateřské škole jako školnice Zdeňka Lipertová. Od 1.4.2016 byla přijata na její místo Jitka Černohousová, která pracuje pod OÚ z dotace úřadu práce.

1.září 2016 zůstává pedagogické obsazení stejné, pouze na výpomoc jako uklizečka na odloučeném pracovišti v budově 124 byla přijata na dohodu p. Lipertová Z. Počet dětí klesl a nebyla naplněna kapacita MŠ (38 dětí). Na konci školního roku bylo v MŠ 42 dětí. Rodiče mají možnost požádat o přijetí i během školního roku. Od 1.9.2016 dle novely školského zákona jsou do mateřské školy přijímány děti, které dovršily 2 let.